Suosituksia

Päihdepalvelujen laatusuositukset antavat yleiset suuntaviivat palvelujen suunnittelua, järjestämistä ja kehittämistä varten.

 • päihdepalvelujen lähtökohtana on kuntalaisten oikeus tarpeenmukaiseen ja tasokkaaseen, oikeaan aikaan toteutettuun päihdehoitoon ja -kuntoutukseen asuinpaikasta riippumatta
 • palvelut tulee järjestää siten, että asiakkaan perus- ja ihmisoikeudet sekä oikeusturva toteutuvat
 • päihdepalveluista tulee myös tiedottaa kuntalaisille
 • päihdepalvelujen toteuttaminen tulee olla asiakaslähtöistä, asiakkaan omia ja hänen läheistensä voimavaroja vahvistava

Alkoholiongelmaisen käypä hoito -suosituksen tavoitteena on

 • parantaa, selkeyttää ja yhdenmukaistaa sekä varhaisten alkoholiongelmien että riippuvuuden hoito

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palkon suositus: Riippuvuussairauksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaaliset menetelmät OSA 1: Alkoholiriippuvuus

 • tavoitteena on, että käytössä olevat menetelmät ovat vaikuttavia ja että lisätään toimiviksi todettujen, vaikuttavien hoitomuotojen yhdenvertaista saatavuutta, palvelujen asiakaslähtöisyyttä sekä hoidon ja kuntoutuksen kokonaisvaltaisuutta.

Huumeongelmaisen käypä hoito -suosituksen tavoitteena on

 • tietoa lisäämällä selkeyttää huumeongelman hoitoa,
 • parantaa moniammatillista yhteistyötä,
 • edistää verkostoitumista ja vaikuttaa asenteisiin

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palkon suositus: Huumeriippuvuuksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaaliset menetelmät

 • tarkoituksena on kuvata ne psykososiaaliset menetelmät, jotka tulee olla käytettävissä julkisesti rahoitetussa terveydenhuollossa huumeriippuvuuksien hoidossa ja kuntoutuksessa sekä näiden menetelmien vaikuttavan toteutumisen edellytykset. Suositus ei koske vierotusoireiden tai riippuvuuksien lääkkeellistä hoitoa. Suositus koskee myös sosiaalihuollon toimintayksiköissä annettua terveyden- ja sairaanhoitoa ja siihen liittyvää kuntoutusta.

Suositus terveydenhoidollisesta huumetestauksesta  – asianmukaiset menettelytavat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille

 • asianmukaisesti suoritettu huumetestaus on  osa potilaan hyvää hoitoa

Työmarkkinajärjestöjen päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla antaman suosituksen Päihdehaitat hallintaan !

 • tarkoituksena on vähentää alkoholin ja huumeiden haittatekijöitä työelämässä

Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2019 

 • Koska hoitokäytännöissä ja päätöksissä antaa kiireetöntä hoitoa on ollut suuria vaihteluita eri puolilla maata, terveydenhuoltolain perusteella on laadittu valtakunnalliset yhteneväiset kiireettömän hoidon perusteet. Hoidossa noudatetaan potilaslakia ja suosituksia käytetään apuna. Hoitopäätöksiä tehdessä tulee ottaa huomioon myös potilaan yksilöllinen elämäntilanne ja hoidon tarve (STM Julkaisuja 2019:2; s 245 Lääkkeiden ja päihteiden aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt, pelihimo).