Omavalvonta ja ilmoitusvelvollisuus

Vuoden 2024 alussa voimaan tullut valvontalaki velvoittaa sekä julkisia että yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjiä ja -tuottajia laatimaan ja julkaisemaan palveluyksikkökohtaisen omavalvontasuunnitelman.

Suunnitelmaan kirjataan toimenpiteet, joilla palveluntuottaja ja sen henkilöstö valvovat palveluyksikön toimintaa, henkilöstön riittävyyttä ja palvelun laatua.

Omavalvonnan tavoitteena on varmistaa, että toiminta toteutuu lainmukaisesti ja siinä huomioidaan asiakas- ja potilasturvallisuus. Jos toiminnassa havaitaan asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantavia epäkohtia, tapahtumia tai vaaratilanteita, tulee asiasta ilmoittaa salassapitosäännösten estämättä palvelunjärjestäjälle ja Valviralle.  

Myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus ilmoittaa asiakas- ja potilastyössä havaitsemistaan riskeistä ja epäkohdista työnantajalle ja tarvittaessa salassapitosäännösten estämättä edelleen Valviralle.

Lisätietoa hyvinvointialueiden ja palveluntottajien omavalvonnasta ja ammattihenkilön ilmoitusvelvollisuudestaja -oikeudesta.