Ohjeistukset ja suositukset

Tältä sivulta löydät muiden tahojen ohjeistuksia ja suosituksia alkoholi- ja huumeriippuvuuden hoitoon ja kuntoutukseen, kuten Käypä hoito- suositukset.

Alkoholiongelmaisen Käypä hoito -suositus

Tavoitteena on parantaa, selkeyttää ja yhdenmukaistaa sekä varhaisten alkoholiongelmien että riippuvuuden hoito.

Riippuvuussairauksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaaliset menetelmät osa 1: Alkoholiriippuvuus

Tavoitteena on, että käytössä olevat menetelmät ovat vaikuttavia ja että lisätään toimiviksi todettujen, vaikuttavien hoitomuotojen yhdenvertaista saatavuutta, palvelujen asiakaslähtöisyyttä sekä hoidon ja kuntoutuksen kokonaisvaltaisuutta.

Huumeongelmaisen Käypä hoito -suositus

Tavoitteena on tietoa lisäämällä selkeyttää huumeongelman hoitoa, parantaa moniammatillista yhteistyötä, edistää verkostoitumista ja vaikuttaa asenteisiin.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palkon suositus: Huumeriippuvuuksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaaliset menetelmät

Tarkoituksena on kuvata ne psykososiaaliset menetelmät, jotka tulee olla käytettävissä julkisesti rahoitetussa terveydenhuollossa huumeriippuvuuksien hoidossa ja kuntoutuksessa sekä näiden menetelmien vaikuttavan toteutumisen edellytykset.

Suositus koskee myös sosiaalihuollon toimintayksiköissä annettua terveyden- ja sairaanhoitoa ja siihen liittyvää kuntoutusta. Suositus ei koske vierotusoireiden tai riippuvuuksien lääkkeellistä hoitoa.

Suositus terveydenhoidollisesta huumetestauksesta – asianmukaiset menettelytavat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille

Asianmukaisesti suoritettu huumetestaus on osa potilaan hyvää hoitoa.

Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2019

  • Hoitokäytännöissä ja päätöksissä kiireettömän hoidon antamiseksi on ollut suuria vaihteluita eri puolilla maata. Siksi terveydenhuoltolain perusteella on laadittu valtakunnalliset ja yhteneväiset kiireettömän hoidon perusteet.
  • Hoidossa noudatetaan potilaslakia ja suosituksia käytetään apuna.
  • Hoitopäätöksiä tehdessä tulee ottaa huomioon myös potilaan yksilöllinen elämäntilanne ja hoidon tarve (kts. STM:n Julkaisuja 2019:2; s. 245, Lääkkeiden ja päihteiden aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt, pelihimo).

  • Hoitokäytännöissä ja päätöksissä kiireettömän hoidon antamiseksi on ollut suuria vaihteluita eri puolilla maata. Siksi terveydenhuoltolain perusteella on laadittu valtakunnalliset ja yhteneväiset kiireettömän hoidon perusteet.
  • Hoidossa noudatetaan potilaslakia ja suosituksia käytetään apuna.
  • Hoitopäätöksiä tehdessä tulee ottaa huomioon myös potilaan yksilöllinen elämäntilanne ja hoidon tarve (kts. STM:n Julkaisuja 2019:2; s. 245, Lääkkeiden ja päihteiden aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt, pelihimo).