Kohtelu palveluyksikössä

Hyvinvointialueen päihdepalveluja järjestetään sosiaalihuollossa ja terveydenhuollossa. Voit olla asiakkaana näissä joko vuorotellen tai samanaikaisesti. Tilanteeseesi voidaan soveltaa sekä sosiaalihuollon asiakaslakia että terveydenhuollon potilaslakia.

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeude

Sosiaalihuollon asiakaslain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakassuhteen luottamuksellisuutta, asiakkaan oikeutta hyvään kohteluun sekä laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon. Laki sisältää asiakkaan osallistumiseen ja oikeusturvaan liittyvät keskeiset oikeudelliset periaatteet.  

Sosiaalihuollon henkilöstön on selvitettävä sinulle oikeutesi, velvollisuutesi, erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset sekä muut seikat, joilla on asiassasi merkitystä. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon sinun toiveesi, mielipiteesi, etusi ja yksilölliset tarpeesi. Sosiaalihuollon järjestämisen tulee perustua viranomaisen päätökseen. Jos olet yksityisen sosiaalihuollon piirissä, järjestämisen pitää perustua sinun ja toteuttajan väliseen kirjalliseen sopimukseen. 

Asiakkaana sosiaalihuollossa 

Asiakkaana sinulla on oikeus sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen arviointiin, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta (36§). Arvioinnin tekeminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun sinä, läheisesti tai laillinen edustajasi on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan hyvinvointialueen viranomaiseen. Kiireellinen avun tarve tulee arvioida välittömästi.  

Palvelutarpeen arviointi sisältää:

  1. Yhteenvedon asiakkaan tilanteesta sekä sosiaalipalvelujen ja erityisen tuen tarpeesta 
  1. sosiaalihuollon ammattihenkilön johtopäätöksen asiakkuuden edellytyksistä 
  1. asiakkaan mielipiteen ja näkemyksen palvelutarpeestaan  
  1. asiakkaan ja sosiaalihuollon ammattihenkilön arvion omatyöntekijän tarpeesta (37§).  

Sosiaalihuollon palvelut järjestetään palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti. 

Palvelutarpeen arviointia on täydennettävä asiakassuunnitelmalla, jollei sen laatiminen ole ilmeisen tarpeetonta (39§). Suunnitelma sisältää mm. asiakkaan arvion ja ammattilaisen arvion tarvittavista palveluista ja toimenpiteistä sekä asiakkaan ja työntekijän yhdessä asettamat tavoitteet, joihin sosiaalihuollon avulla pyritään. 

Sosiaalihuoltoa toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (41§). Toimenpiteestä vastaavan sosiaalihuollon viranomaisen on huolehdittava siitä, että käytettävissä on asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin nähden riittävästi asiantuntemusta ja osaamista.  

Sinulla on oikeus saada kirjallinen päätös sosiaalipalvelujen järjestämisestä (45§). Kiireellisiä toimenpiteitä koskeva asia on käsiteltävä ja päätös tehtävä viipymättä siten, ettei oikeutesi välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu. Muissa kuin kiireellisissä asioissa päätös on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun asia on tullut vireille.

Päätökseen on mahdollista hakea muutosta hyvinvointialueelta oikaisuvaatimuksella ja tarvittaessa edelleen valittamalla hallintotuomioistuimeen (50§, 51§).

Potilaan asema ja oikeudet terveydenhuollossa

Potilaslaki koskee koko terveydenhuoltoa sekä sosiaalihuollon laitoksissa annettavia terveydenhuollon palveluja. Laki sisältää potilaan hoitoon ja kohteluun sekä oikeusturvaan liittyvät keskeiset oikeudelliset periaatteet. 

Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Potilasta on kohdeltava niin, ettei hänen ihmisarvoaan loukata. Lisäksi hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään tulee kunnioittaa. 

Terveyden- ja sairaanhoitoa toteutettaessa on tarvittaessa laadittava tutkimusta, hoitoa, lääkinnällistä kuntoutusta koskeva tai muu vastaava suunnitelma, josta tulee ilmetä potilaan hoidon järjestäminen ja aikataulu. Suunnitelma on laadittava yhteisymmärryksessä potilaan, hänen omaisensa, läheisensä tai hänen laillisen edustajansa kanssa. 

  • potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, on häntä mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla 
  • potilaalle on annettava hänen henkeään tai terveyttään uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen kiireellinen hoito 
  • kiireettömässä hoidossa noudatetaan niin sanottua hoitotakuuta. Tutustu myös valtakunnallisiin perusteisiin: Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet, (Aikuispsykiatria, s. 245) 

Jos olet tyytymätön terveyden- ja sairaanhoitoon tai siihen liittyvään kohteluun, ota ensin yhteyttä hyvinvointialueelle tai siihen yksikköön, jossa olet asioinut. Jos asia ei sitä kautta ratkea, voit olla yhteydessä hyvinvointialueesi sosiaali-tai potilasasiavastaavaan. Näiden keinojen jälkeen käytössäsi on erilaisia oikeusturvakeinoja, kuten muistutus tai kantelu.   

Olen ollut täällä hoitopaikassa kolme viikkoa. Pelkään retkahtavani heti, jos joudun lähtemään kesken hoidon pois. Saanko jatkoa?

Tässäkin hoidon tarve on se kriteeri, jonka mukaan maksusitoumus tulee hyväksyä. Hoitopaikasta on syytä ottaa ajoissa yhteyttä maksusitoumuksen hyväksyjään ja hakea jatkoaikaakirjallisesti, jolloin asia käsitellään ja kirjallinen päätös saadaan. Hakemukseen kannattaa liittää todistus jatkohoidon tarpeesta tai ottaa se ajoissa esiin verkostopalaverissa

Hoitopaikasta uhattiin karenssilla, kun huumeseulat näytti mielestäni väärin positiivista tulosta. Voidaanko minut heittää pellolle?

Testien tulee olla luotettavia ja niitä käytetään hoidon tukena asiakkaan suostumuksella. Mikäli testien tuloksesta tulee erimielisyyttä, hoitopaikassa on syytä selvittää, mistä se johtuu. Pelkkä epäily päihteiden käyttämisestä ei ole riittävä uloskirjaamisen peruste. Mikäli uloskirjaamisen perusteet on kuitenkinnäytetty, asiakasta eisaa jättää heitteille, vaan on etsittävä vaihtoehtoinen hoitopaikka jatkossa. Lainsäädäntö ei tunne karenssia; tilannetta on tarkasteltava tarpeen perusteella

Kokemuksia sairauspäivärahasta ja kuntoutusrahasta

Olin päihderiippuvuuden vuoksi hoidossa ja lääkäri kirjoitti sairauslomaa. Kela ei maksanut sairauspäivärahaa. Eikö päihderiippuvuus ole sairaus?

Sairausvakuutuslain perusteellasairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden aiheuttaman ansionmenetyksen korvaamiseksi suoritetaan päivärahaa (8 luku). Työkyvyttömyydellä tarkoitetaan sellaista sairaudesta johtuvaa tilaa, jonka kestäessä vakuutettu on sairauden edelleen jatkuessa kykenemätön tekemään tavallista tai siihen läheisesti verrattavaa työtä. Päihderiippuvaisten potilaiden oikeus saada sairauspäivärahaa määräytyy samoin periaattein kuin muillakin sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan hakijoilla.

Kuntoutuksen ajalta kannattaa tiedustella myös hyvinvointialueelta, hoitopaikasta taiKelasta, onkooikeutettu kuntoutusrahaan (lomake KU 112).  
Kuntoutusrahahakemuksen liitelomake täytetään, kun kuntoutuspäätöksen on tehnyt muu kuin Kela eli kuntoutuspäätöksen tekijä(lomake KU114).