Du har rätt till missbrukartjänster enligt dina behov

Rusmedelsombudsman – rikstäckande, oberoende och avgiftsfri intressebevakning

Missbrukartjänster enligt behov

Du får ansöka om service och vård inom ditt välfärdsområde om du har problem med bruk av rusmedel. Din familj och andra närstående personer har samma rätt.

Service och vård ska ges med hänsyn till missbrukarens, familjens och andra närstående personers behov.

Missbrukartjänster ges både inom socialvården och i hälso- och sjukvården. Tjänsterna kan variera från korttidiga öppenvårdstjänster till långtidig rehabilitering, alltid enligt behovet.

Läs mer på social- och hälsovårdsministeriets webbsidor.

Finlands grundlag

Enligt Finlands grundlag har alla som inte kan försörja sig rätt till det stöd och den vård de behöver för att leva ett värdigt liv.

Enligt grundlagen ska staten säkerställa att alla får tillräckliga social-, hälso- och sjukvårdstjänster och arbeta för att främja folkhälsan (19 §).

Socialvård inom välfärdsområden

Alkohol-, drog- och beroendearbetet inom socialvården omfattar

 • Rådgivning och handledning
 • Specialiserade tjänster för alkohol- och drogmissbruk
 • Allmänna sociala tjänster

En gravid person har rätt till omedelbar socialservice som stödjer drogfrihet.

Inom specialiserade tjänster för alkohol- och drogmissbruk ska minst följande erbjudas: socialt arbete, social vägledning, social rehabilitering och boendeservice. Dessa tjänster ska ges efter behov, antingen som öppenvård eller institutionsvård (24 § och 24 a §).

Invånarna ska ha tillgång till socialt arbete som genomförs i samarbete mellan invånare, kommuner, organisationer och församlingar. Välfärdsområdet ska också erbjuda uppsökande arbete för att minska marginalisering (7 a §).

För personer som missbrukar rusmedel ska dagservice erbjudas för att tillgodose grundläggande behov och social vägledning. Denna service ska också vara tillgänglig för berusade och kan användas anonymt (24 b §).

Läs mer oml socialvårdslagen.

Hälso- och sjukvård inom välfärdsområden

Vård för missbruk och beroende inom hälso- och sjukvården inkluderar:

 • Handledning och rådgivning
 • Förebyggande, undersökning, behandling och rehabilitering med mångsidig service

Patienter som får missbruksvård ska garanteras all nödvändig hälso- och sjukvård. Denna vård ska ske i samarbete mellan primärvård och specialiserad sjukvård. När en patient flyttas mellan olika vårdenheter eller till socialvårdens boendeservice ska vårdens kontinuitet säkerställas (28 §).

Brådskande vård ska ges till alla som behöver det, oavsett bostadsort. Detta inkluderar omedelbar avgiftning vid behov (50 §).

Länk till hälso- och sjukvårdslagen

Avgiftning och substitutionsbehandling med opioidläkemedel

En opioidberoende patient kan under vissa förutsättningar få substitutionsbehandling om avvänjning från opioider inte har varit möjlig eller bedöms som osannolik (4 §).

Länk till social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftning och substitutionsbehandling med opioidläkemedel vid opioidberoende

Klientens och patientens rättigheter inom missbrukartjänster

Både socialvårdsklienter och hälso- och sjukvårdspatienter inom missbrukartjänster har rättigheter som inkluderar:

 • Vård av god kvalitet
 • Gott bemötande
 • Självbestämmanderätt

Länk till lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Länk till lag om patientens ställning och rättigheter

Kontaktuppgifter

Tuula Sillanpää
Rusmedelsombudsman
tel. 050 4774 325
tuula.sillanpaa@ehyt.fi

Kontakta mig angående frågor som rör:

 • Utbildning
 • Samarbete med intressenter
 • Samhällspåverkan

Marja Marttila
Expert, rusmedelsombudsman
tel. 050 4646 484
marja.marttila@ehyt.fi

Kontakta mig angående frågor som rör:

 • Rådgivning om social- och hälsovårdens rusmedelstjänster
 • Rådgivning om klientens rättigheter och professionellas skyldigheter
 • Samhällspåverkan
 • Samarbete med intressenter

Postadress:
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Elimäenkatu 17-19, 00510 Helsinki