Hoitoon hakeutuminen

Päihdehuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä päihdehuollon palvelut sisällöltään ja laajuudeltaan sellaikseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunta voi järjestää päihdehuoltoon kuuluvat tehtävät (SVOL 4 §):

  • hoitamalla joko itse, yhdessä muun tai muiden kuntien kanssa,
  • kuntayhtymän kautta tai
  • hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta tai muulta julkiselta tai
  • yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai esimerkiksi järjestöltä tai
  • antamalla palvelun käyttäjälle palvelusetelin

Päihteellä tarkoitetaan kaikkia sellaisia aineita, joita käytetään päihtymistarkoituksessa kuten alkoholia, erilaisia lääkkeitä, huumausaineita ja teknisiä liottimia sekä näiden sekakäyttöä.

Hoitoon hakeutumisen syynä voi olla mikä tahansa päihteiden käytön seurauksena syntynyt haitallinen tilanne, eikä hoitoon pääsy edellytä diagnosoitua päihderiippuvuutta. Ongelmana voi olla pitkään jatkunut päihdekierre tai päihteiden suurkulutus, kertakäyttöön tai raittiuden ylläpitämiseen liittyvä tarve.

Hoitoon hakeutuvien päihteiden käyttöön liittyvät tavoitteet voivat vaihdella päihteiden käytön lopettamisesta niiden käytön tai haittojen vähentämiseen.

Päihdehoito ja -kuntoutus voi vaihdella lyhytaikaisesta avohoidosta pitkäaikaiseen avo- tai laitoshoitoon/ -kuntoutukseen. Kuntoutus sisältää yleensä hoidon lisäksi muun sosiaalis-taloudellisen ympäristön kuten asumisen, työn, koulutuksen ja toimeentulon huomioimisen.

  • Päihdehoitoon ja -kuntoutukseen ohjaaminen ja hoitomuodon valitseminen tulee arvioida yksilökohtaisesti avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella (PHL 7 §). 

Katso tästä, miten oma kuntasi on järjestänyt päihdepalvelut ja miten tulee menetellä hakeutuessasi niihin. Huomioi, että kuntien ja sote -alueiden  päihdepalvelujen tuottaminen vaihtelee ja ne voivat löytyä palveluista omana kohtanaan tai muista sosiaali- ja terveyspalveluista.

  • hakijalla on oikeus saada tietoa eri hoitovaihtoehdoista. Vaikka päihdehuoltolain perusteella avopalvelut ovat ensisijaisia, mutta jos ne arvioidaan riittämättömiksi on oikeus laitoshoitoon/ -kuntoutukseen
  • mikäli arviotahon näkemys laitoshoidon/ -kuntoutuksen tarpeesta on erilainen kuin omasi, kannattaa tehdä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus ja pyytää siihen myös kirjallinen päätös muutoksenhakuohjeineen (terveydenhuollon puolella muistutusmahdollisuus)
  • tarvittassa kunnan sosiaaliasiamies tai terveydenhuollon yksikön potilasasiamies auttaa paikan päällä
  • mikäli asiat eivät selviä, voit ottaa yhteyttä päihdeasiamieheen