EHYT:in päihdeasiamiestoiminta lausui asiakastietolain muuttamisesta

Uudistettu asiakastietolaki astui voimaan 1.1.2024. STM pyysi lausuntoja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain muuttamisesta. EHYT:in päihdeasiamiestoiminta antoi asiakastietolain muuttamisesta lausunnon. Päihdeasiamiestoiminnan näkemyksen mukaan terveydenhuollon lähetteen antaminen ja hoitopalautteen toimittaminen jatkohoidosta vastaavalle palvelunantajalle voidaan toteuttaa ilman kaikkia potilastietoja koskevaa valtakunnallista luovutuslupaa. Näin turvataan palvelun saatavuutta ja jatkuvuutta. … Lue lisää

Ratkaisu kaksoisdiagnoosipotilaiden mahdollisuuksista saada terveyspalveluja

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on antanut 11.7.2023 ratkaisun kaksoisdiagnoosipotilaiden mahdollisuuksista saada tarvitsemiaan päihde- ja mielenterveyspalveluja (EOAK/4968/2022). Kaksoisdiagnoosi tarkoittaa sitä, että potilaalla on samanaikaisesti sekä päihdehäiriö että jokin muu mielenterveyden häiriö.Ratkaisussa todetaan muun muassa, että kaksoisdiagnoosipotilaille on oltava tarjolla moniammatillista tukea. Kaksoisdiagnoosipotilaat ovat erityisen tuen tarpeessa (SHL 3 §) ja heidän tulee saada tarvitsemansa palvelut ja sitä koskeva … Lue lisää

Selvitys päihdepalveluiden asiakkaan itsemääräämisoikeudesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut 17.7.2023 selvityksen Päihdepalveluiden asiakkaan itsemääräämisoikeudesta (Heidi Vanjusov, Jarkko Pesu ja Nea Hakulinen). Selvityksen mukaan itsemääräämisoikeus saattaa typistyä osallisuudeksi ja oikeudeksi kieltäytyä tarjottavista päihdepalveluista. Osallisuus puolestaan voi jäädä näennäiseksi, jos päätökset tehdään kaukana asiakkaasta. Haavoittuvassa asemassa olevien yksilöiden oikeuksien toteutumista tulisi aktiivisesti tukea. Selvityksen mukaan päihdepalveluiden hoitosopimuksiin ja päihdepalveluiden kilpailuttamiseen saattaa … Lue lisää

Ohje mielenterveys- ja päihdelainsäädännön muutoksista

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 30.5.2023 ohjeen mielenterveys- ja päihdelainsäädännön muutoksista hyvinvointialueille, palvelujentuottajille ja valvontaviranomaisille. Päihde- ja riippuvuuspalveluista säädetään 1.1.2023 lukien sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa. Palveluiden järjestäjänä ovat hyvinvointialueet. Päihdehuoltolakiin on jätetty vain tahdosta riippumatonta hoitoa koskevat pykälät. Katso ohje tästä (PDF-tiedosto).

Päihdetilastollinen vuosikirja 2022

Päihdetilastollinen vuosikirja 2022 Alkoholi ja huumeet tarjoaa laajan tietoperustan alkoholipolitiikan päätöksentekijöille ja suunnittelijoille. Vuosikirjan tiedot tukevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita Suomen alkoholi- ja huumetilanteen arvioinnissa ja tutkimuksessa. Lisäksi vuosikirja sisältää keskeiset tilastotiedot Suomen alkoholi- ja huumeoloista, kuten Katso myös THL:n 30.1.2023 julkaisema tiedote.

Vuodenvaihde toi kaivattuja parannuksia päihdepalveluihin

Visbyn muuri

Tämän vuoden alusta tuli voimaan joukko lainsäädäntöuudistuksia, jotka lupaavat parannuksia päihdepalveluihin. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden pykäliä uusittiin ja niitä tarkennettiin erityisesti sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa. Pykäliin on nyt kirjattu myös riippuvuuskäyttäytymisestä, kuten peliriippuvuudesta johtuvat tuen tarpeet ja niihin annettavat palvelut. Palveluita tarvitsevalle on tärkeää, että hän tietää, mistä apua voi saada ja minne pitää ottaa yhteyttä. Vastuu … Lue lisää

Avun tarvitsijalla on oikeus parhaisiin päihdepalveluihin

Perusterveydenhuollon avohoidossa oli vuonna 2020 yhteensä 40.112 päihdetyön asiakasta. He saivat apua päihdeongelmaan ehkäisevästä, hoitavasta ja kuntouttavasta toiminnasta. Päihdehuollon laitoksissa hoidettiin vuonna 2020 yhteensä 6.157 asiakasta ja päättyneitä hoitojaksoja oli yhteensä 11.188. Näissä luvuissa ovat mukana Kelan kuntoutusrahaan oikeuttavat laitokset ja kaikki katkaisuhoitoasemat. Luvut eivät ole laskusuunnassa, vaan päihdepalveluiden tarve on ilmeinen myös jatkossa. Lainsäädännön … Lue lisää

Päihde- ja mielenterveyslainsäädäntö uudistumassa 1.1.2023

Päihde- ja mielenterveyslainsäädännön uudistuksella tavoitellaan palveluiden parempaa saatavuutta, laatua ja tarpeen mukaisuutta. Myös asiakkaan oikeus tarvitsemiinsa palveluihin yhdenvertaisesti kaikissa ikäryhmissä on tärkeä. Lisäksi halutaan selkiyttää sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tehtäviä ja roolia päihdepalveluissa. Jatkossa päihdepalveluista ja -hoidosta säädetään sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa. Päihdehuoltolain palveluja koskevat pykälät kumotaan ja siirretään sosiaalihuoltolakiin ja terveydenhuoltolakiin. Hallituksen esitysluonnos oli lausuntokierroksella 10.6.2022 … Lue lisää

Päihde- ja mielenterveyslainsäädäntö eduskuntaan

Päihde- ja mielenterveyslainsäädännön valmistelu on edennyt niin, että hallituksen esitys HE 197/2022 vp on annettu eduskunnalle 29.9.2022. Asian käsittely jatkuu loppuvuoden aikana eduskunnassa ja valiokunnassa. Hallituksen esitysluonnos oli lausuntokierroksella 10.6.2022 asti. Lausunnonantajat olivat huolissaan sosiaalihuollon palveluiden asemasta ja hallituksen esityksessä lausunnot on otettu pääosin huomioon. Sosiaalihuollon palveluista asiakas voi saada neuvontaa ja ohjausta, päihde- ja … Lue lisää