Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta 2021-2023

Valtioneuvoston periaatepäätöksellä huumausainepolitiikasta jatketaan kansallista yhteistyötä huumehaittojen ehkäisemiseksi. Huumausainetilannetta seurataan usealla indikaattorilla, jotka päivittyvät 1-4 vuoden välein. Suomen huumausainepolitiikan tavoitteena on huumausaineiden käytön ja levittämisen ehkäiseminen siten, että niiden käytöstä ja torjunnasta aiheutuvat terveydelliset, sosiaaliset ja yksilölliset haitat jäävät mahdollisimman pieniksi. Periaate päätöksen linjauksia on mm ehkäisevää päihdetyötä kehitetään monialaisesti asiakaslähtöisyys ja saavutettavuus päihdepalveluissa haittojen … Lue lisää

THL kokosi neuvoja päihteiden käyttäjän ja läheisten tueksi koronaepidemian aikana

Koronaepidemian myötä huoli itsestä, läheisistä, työpaikasta ja terveyspalveluista tai ylipäätään muuttunut arki voivat aiheuttaa ja lisätä ahdistus-, pelko- tai masennusoireita. Ne puolestaan madaltavat kynnystä hakea helpotusta päihteistä. Vaikka osalla arki on muuttunut vain vähän, joukko ihmisiä kohtaa väistämättä terveydellisiä, taloudellisia tai sosiaalisiin suhteisiin liittyviä haasteita ja haittoja. THL kokosi yhteen alkoholin ja huumausaineiden käyttöön, tupakointiin sekä … Lue lisää

Päihdetapauslaskenta seuraa päihteiden käyttöön liittyviä asiointeja eri palveluissa

Laskenta tuottaa tärkeää tietoa palvelujärjestelmästä Päihdetapauslaskennassa kirjataan niin sanotut päihde-ehtoiset asioinnit. Niitä ovat tilanteet, joissa vähintään yksi seuraavista kriteereistä täyttyy: asiakas on päihteiden ongelmakäyttäjä asiakas hakee apua päihtyneenä asiakas hakee apua päihteiden kertakäyttöön liittyvän haitan (esim. tapaturma) vuoksi. Päihdetapauslaskennalla kerätään tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sekä vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa tapahtuvasta päihde-ehtoisesta asioinnista. Päihdetapauslaskenta on päihteiden … Lue lisää

Päihdepalvelujen yhteiskunnalliset haasteet -raportti

Päihteitä käyttävien erityistarpeet tulee huomioida sote-palveluita kehitettäessä Päihdepalveluiden yhteiskunnalliset haasteet -raporttiin koottua tietoa voidaan käyttää palvelujärjestelmän kehittämisen tukena muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Uudistuksessa palvelujen painopistettä siirretään erikoissairaanhoidosta perustasolle ja vahvistetaan ongelmia ja sairauksia ehkäisevää työtä. Palvelujen integraatio sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että perus- ja erityistason kesken on tärkeää etenkin päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien … Lue lisää

Päihde- ja riippuvuusstrategia Yhteiset suuntaviivat vuoteen 2030

Päihde- ja riippuvuusstrategia pitää sisältää painopisteet ja suuntaviivat yhteiselle kehittämistyölle vuoteen 2030. Strategian taustalla on tunnistettu tarve ohjata kokonaisvaltaisemmin alkoholiin, tupakkaan, huumausaineisiin ja rahapelaamiseen liittyviä riskejä, haittoja ja ongelmia ja mahdollisuuksia niiden ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi. Strategiassa rahapelaamisen yhteydessä käsitellään myös digipelaamista. Strategiassa on viisi painopistettä Vahvistetaan päihteitä käyttävien, riippuvuushaittoja kokevien ja päihdepalveluiden piirissä olevien ihmisten … Lue lisää

Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020-2030

STM on julkaissut (julkaisuja 2020:6) Kansallisen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman vuosille 2020-2030  Mielenterveysstrategia pitää sisällään mielenterveystyön painopisteet Suomessa vuoteen 2030 asti. Siihen kuuluu erillinen, tavoitteellinen itsemurhien ehkäisyohjelma. Mielenterveysstrategian seuraamiseksi on määritelty kansallisia mittareita, joiden avulla strategian vaikuttavuutta voidaan seurata ja tarvittaessa tehostaa sen käyttöä. Mielenterveysstrategiassa on viisi sisällöllistä painopistettä: mielenterveys pääomana, lasten ja nuorten mielenterveys, … Lue lisää

Sote-uudistuksessa mahdollista parantaa mielenterveys- ja päihdepalveluja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on mahdollista parantaa mielenterveys- ja päihdetyön toimivuutta. YhdessäMielin – hanke on koonnut toimivia malleja, joilla mielenterveys- ja päihdepalveluja voidaan uudistaa. Hanke otti kansalaiset, palvelujen käyttäjät ja heidän omaisensa mukaan selvitystyöhön. Hanke korostaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen tärkeyttä peruspalveluissa. Varhainen ja oikea-aikainen apu ehkäisee tilanteiden monimutkaistumista ja vähentää kustannuksia. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen eri … Lue lisää